-Algemene Voorwaarden-

Epoxy Tafels

Unieke Handgemaakte Epoxy tafels

-Algemene Voorwaarden-

1. De hier op volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten gesloten met Dante Design.

2. De aanbiedingen van Dante Design zijn vrijblijvend, zolang Dante Design niet schriftelijk bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is blijft dit ongewijzigd. Orders (bestellingen en opdrachten inbegrepen) van de koper zijn onherroepelijk tenzij de koper de vrijblijvendheid hiervan schriftelijk heeft bevestigd. Als bewijs van de koopovereenkomst geldt de (al dan niet door koper ondertekende) orderbevestiging van Dante Design of de door hen verzonden factuur.  Dante Design is gerechtigd om een order te weigeren of om voorwaarden te verbinden aan de aanvaarding hiervan.

3. Dante Design zal zich dusdanig aan de leveringstijden houden, toch binden deze Dante Design niet. Onze leveringstermijnen baseren wij op tijdige leveringen aan Dante Design, de benodigde materialen voor de order kunnen door Dante Design worden verlengd mocht deze tijdige levering uitblijven. 

Het niet na komen van de leveringstermijn, om wat voor reden dan ook, geeft de koper niet het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen of recht te maken op een schadevergoeding.

4. Alle geleverde goederen door Dante Design blijven eigendom van Dante Design totdat de volledige betaling is afgerond, inclusief de rente en kosten die aan Dante Design zijn verschuldigd. Indien de betaling van de koper in gebreke is, of deze zich in betalingsmoeilijkheden bevind, is Dante Design door middel van eigendomsvoorbehoud gerechtigd geleverde goederen terug te nemen die bij koper aanwezig zijn. 

Koper verplicht zich in dat geval alle eigendom behorende goederen van Dante Design terug te geven en door deze overeenkomst aan te gaan machtigt hij Dante Design onherroepelijk de ruimten te betreden waar deze goederen zich bevinden.

5. Al onze prijs opgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht gedurende de periode tussen de offertedatum en de leveringsdatum de prijzen (kost/btw) een verhoging ondergaan, dan kan de prijs, onder wettelijke voorschriften door Dante Design worden verhoogd.

6. Zolang partijen niets anders hebben afgesproken dan betaling door middel van een door Dante Design afgegeven factuur/incassomachtiging, of door middel van een voorschotbetaling dient de betaling van elke factuur, zonder recht op opschorting of verrekening, contant of via internetbankieren te worden voldaan bij het plaatsen van uw bestelling.

7. Onze producten kunt u zelf afhalen op onze vestiging of deze laten leveren door een door ons hiervoor ingehuurd bedrijf, de koper is zelf verplicht de geleverde goederen te controleren na ontvangst. Klachten dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst onder nauwkeurige documentatie ( aard en grond van de klacht met foto’s) aan ons kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt en het geleverde en de factuur geacht worden te zijn goedgekeurd. 

Indien de klacht gegrond is zal Dante Design het ondeugdelijke goed vervangen of verhelpen, zonder dat koper hierbij recht heeft op welke vergoeding dan ook. Slechts na toestemming van Dante Design is de koper gerechtigd het ondeugdelijke goed te retourneren, een klacht ontslaat een koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

8. In geval van overmacht blijft het recht behouden door Dante Design om een levering op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat dit tot een vergoeding kan leiden. Hieronder wordt een omstandigheid verstaan buiten de invloed sfeer van Dante Design om.

9. Voor gebreken die niet-waarneembaar waren voor het eerste gebruik, is Dante Design gedurende twee maanden na aflevering aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid geldt alleen wanneer de koper zich aan de verplichtingen houd met betrekking tot vervanging of oplossing van eventuele gebrekkige goederen, en mits het product op de juiste wijze gebruikt word overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn. 

Elke aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de vorm en ongeacht de aard, die door een gebrekkige levering zijn ontstaan, mits er sprake is van opzet of grove schuld, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Er word van de koper verwacht dat deze het geleverde product op de juiste wijze gebruikt, behandeld ,reinigt, opslaat en onderhoud overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn bestemd. Bij gebreke waarvan Dante Design nooit op enige wijze tot vervanging of vergoeding gesteld kan worden.

10. Het Nederlands Recht is toegepast in alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Koper dient domicilie te hebben gekozen in de vestiging plaats van Dante Design. 

De burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Dante Design, neemt kennis van de geschillen met betrekking tot de overeenkomsten tussen partijen of die Dante Design als zodanig aanduidt.

11. Al het verkregen beeldmateriaal omtrent het product blijven eigendom en in het bezit van Dante Design en kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal, wij respecteren klanten hun privacy en nemen dit altijd in ons besluit mee.

Gouda September 2019